SERVEIS

Formació

Curs de Monitor/a del lleure a Castellvell

270€
  • Abril
  • Dies 13, 14, 15, 16, 17, 27 i 28
  • de 10.00h a 14.00 i 16.00 a 20.00h
  • Maig
  • Dies 4, 5, 11, 12, 18 i 19
  • de 10.00h a 14.00 i 16.00 a 20.00h
  • Inscripcions al Consell Comarcal del Baix Camp. Departament de Joventut.

Recursos

Preguntes freqüents

1. Quina és la legislació aplicable?

Normativa de Catalunya

Normativa estatal

2. Quin és el nombre mínim de persones per constituir una associació?
3. Poden constituir associacions les persones jurídiques?
4. Cal una aportació patrimonial per constituir una associació?
5. S’ha d’inscriure l’associació al Registre d’Associacions perquè l’entitat adquireixi personalitat jurídica?
6. On ha d’estar el domicili de l’associació?
7. Com i quan es pot sol·licitar el NIF de l’associació?
8. Cal comunicar la renovació dels òrgan de govern d’una associació? Com i quan s’ha de fer?
9. Quin és el procediment que cal seguir per comunicar la renúncia d’un càrrec en l’òrgan de govern d’una associació?
10. Quin és el procediment que s’ha de seguir per notificar el canvi de domicili de l’associació?
11. Quins són els drets i les obligacions dels associats?
12. Quin és el procediment que s’ha seguir per canviar la denominació de l’associació o per dur a terme una inscripció de la modificació dels estatuts d’una associació?
13. Cal que la denominació de l’entitat inclogui el terme “associació”?
14. Quines són les diferències entre una associació i una fundació?
15. Quins beneficis fiscals poden obtenir les associacions?
16. Quin és el procediment que cal seguir per sol·licitar la declaració d’utilitat pública d’una associació?
17. Quins beneficis tenen les entitats declarades d’utilitat pública? Quines obligacions tenen?
18. És possible obtenir una còpia de l’acta fundacional i dels estatuts d’una associació? Com se sol·liciten?
19. Poden constituir associacions les persones estrangeres? Quina documentació cal que aportin en aquest cas?
20. Quines obligacions documentals tenen les associacions?
21. Cal legalitzar els llibres de registre de les persones associades, els llibres d’actes, els llibres d’inventaris de béns, els llibres de comptabilitat i el llibre de personal voluntari?
22. Quin és el procediment que s’ha de seguir per inscriure la dissolució d’una associació?
23. Què és una federació i quin és el procediment que cal seguir per constituir-la?
24. Quan han de retre comptes les associacions declarades d’utilitat pública?